Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Kategoria: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE, ODPOWIEDZIALNOŚCI I SKAZANIE BEZ ROZPRAWY, CZY WARTO?

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE I SKAZANIE BEZ PRZEPROWADZANIA ROZPRAWY, CZYM JEST I KOMU ORAZ KIEDY SIĘ OPŁACA? Kodeks postępowania karnego przewiduje dwie możliwości dobrowolnego poddania się represji karnej.  Pierwsza możliwość wynika z art. 335  § 1 k.p.k. i daje możliwość poddania się karze na etapie postępowania przygotowawczego, pod warunkiem że  oskarżony przyznaje się do winy, […]

Czytaj dalej

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA, KTO MOŻE ŻĄDAĆ SĄDOWEGO USTALENIA OJCOSTWA?

Odpowiadając na zadanie pytanie wskazuję, iż sądowego ustalenia ojcostwa może żądać: dziecko, matka dziecka, domniemany ojciec dziecka. Musimy pamiętać, o tym, że matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Dziecko albo matka dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a […]

Czytaj dalej

CZY POZEW PRAWOMOCNIE ZWRÓCONY PRZEZ SĄD PRZERYWA BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA ROSZCZENIA?

Zgodnie z przepisami pismo procesowe prawomocnie zwrócone pozbawione jest wszystkich skutków prawnych wywołanych jego wniesieniem. Zgodnie z treścią art. 130 § 2 zd. 2 k.p.c. pismo zwrócone, nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do Sądu –  tym samym nie następuje przerwa biegu przedawnienia. Jedynie skuteczne wniesienie pozwu zgodnie z art. […]

Czytaj dalej

NIEALIMENTACJA, UPORCZYWE UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO PRZEZ OJCA DZIECKA, CZY MOŻESZ WYSTĄPIĆ DO PROKURATURY?

Zgodnie  z Art. 209. § 1. Kodeksu Karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co […]

Czytaj dalej

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI ALIMENTÓW?

Bezskuteczności egzekucji – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności […]

Czytaj dalej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, DLA KOGO, KOMU PRZYSŁUGUJE?

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia […]

Czytaj dalej

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED EGZEKUCJĄ KOMORNICZĄ, KOMORNIKIEM? POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE

  Gdy kwestionujesz prawidłowość czynności komornika przysługuje Tobie skarga na czynności komornika. Gdy  kwestionujesz fakt istnienia wierzytelności możesz wytoczyć przeciwko wierzycielowi powództwo przeciwegzekucyjne. Art. 840. Powództwo o pozbawienie wykonalności lub ograniczenie tytułu wykonawczego § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: 1) przeczy zdarzeniom, […]

Czytaj dalej

SKARGI I WNIOSKI

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. Nr 92, poz 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.). Skargi i wnioski mogą być […]

Czytaj dalej

PRZEDAWNIENIE – NOWE TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ, KIEDY UPŁYWA I JAK LICZYĆ TERMIN PRZEDAWNIENIA?

Przedawnienie – wymaga jedynie upływu czasu, zarzut przedawnienia należy podnieść w odpowiednim czasie. Nowe terminy przedawnień Dotychczas termin przedawnienia, następował z upływem 10 lat. Nowa regulacja skróciła podstawowy termin przedawnienia roszczeń  stwierdzonych tytułem wykonawczym lub ugodą sądową i na zasadach ogólnych z 10 do 6 lat. Obliczanie końca terminu przedawnienia – przy wierzytelnościach przedawniających się w terminie dłuższym […]

Czytaj dalej

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA, KIEDY MOŻNA JĄ WNIEŚĆ I JAKA JEST OPŁATA? – WZÓR FORMULARZA 2019

Wzór skargi został określony Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika Skargę na czynności komornika może złożyć dłużnik, wierzyciel, a także inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone – skarga przysługuje każdemu kto “odczuł” […]

Czytaj dalej
Przejdź do paska narzędzi