Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

NIEALIMENTACJA, UPORCZYWE UCHYLANIE SIĘ OD OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO PRZEZ OJCA DZIECKA, CZY MOŻESZ WYSTĄPIĆ DO PROKURATURY?

Zgodnie  z Art. 209. § 1. Kodeksu Karnego kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolnoścido roku.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który niepóźniej niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterzepodejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawcaprzestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że winaispołeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu odwymierzenia kary.

Podstawa prawna

Art. 209 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi