Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Podział majątku na sprawie rozwodowej?

Najczęściej podział majątku  dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu w drodze umowy przed notariuszem, albo w drodze odrębnego postępowania sądowego.

Możliwe jest jednak przeprowadzanie podziału majątku dorobkowego małżeńskiego już w samym postępowaniu rozwodowym.

Przeprowadzenie podziału majątku w sprawie rozwodowej jest uzależnione, od tego, czy w ocenie Sądu przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje zwłoki postępowania.

Sprowadza się to do tego, że małżonkowie powinni być zgodni co do sposobu podziału (zgodni co do tego jakie prawa i rzeczy – ruchomości, nieruchomości  wchodzą do ich majątku wspólnego,  zgodni co do ich wartości oraz do sposobu podziału).

W sprawie o rozwód, jeżeli to nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym, sąd może dokonać również tylko częściowego podziału majątku wspólnego (art. 1038 K.c. w zw. z art. 46 K.r.o.)

Jeśli małżonkowie nie będą zgodni co do sposobu podziału majątku, wówczas Sąd pozostawi wniosek o podział majątku wspólnego bez rozpoznania.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 43 kro oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Gdy w sprawie o rozwód przeprowadzono podział majątku, ale z jakiś przyczyn nie objęto podziałem wszystkich składników majątku wspólnego, każde z małżonków może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego odnośnie przedmiotów, które nie zostały objęte orzeczeniem o podziale ( Orzeczenie Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 28 sierpnia 1986 r., sygn. III CZP 47/86, OSNC 1987/8/114).

Jeśli strony zgodnie wnoszą o podział opłata wynosi 300 zł. Jest to opłata stała, bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi