Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

Czy rozwód przeprowadzony za granicą jest ważny i skuteczny w Polsce?

 

 

 

Odpowiadając na zadane pytanie wskazuję, iż Rozwód za granicą nie jest skuteczny w Polsce bez dopełnienia odpowiednich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej rozwód uzyskany w kraju należącym do Unii Europejskie (za wyjątkiem Danii).

Złożenie wniosku we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego doprowadzi do naniesienie na akt małżeństwa stosownej wzmianki o rozwodzie.

Udając się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego miej ze sobą:

 1. dokument  tożsamości.
 2. wniosek o wpisanie wzmianki w akcie małżeństwa o rozwiązaniu małżeństwa za granicą – formularze dostępne są na stronach urzędów stanu cywilnego.
 3. odpis wyroku sądu zagranicznego ze stwierdzeniem prawomocności wraz jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
 4.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  SEKCJA 3

  Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2

  Artykuł 37

  Dokumenty

  1. Strona, która występuje o uznanie albo nieuznanie orze­ czenia lub stwierdzenie wykonalności, przedstawia:

  a) odpis orzeczenia, który spełnia warunki niezbędne do usta­ lenia jego autentyczności;

  oraz

  b) zaświadczenie, o którym mowa w art. 39.

  2. Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

  a) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczony stronie, która nie stawiła się w sądzie;

  lub

  b) dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jedno­ znacznie zgadza się z orzeczeniem.

  Artykuł 38 

  2. Na żądanie sądu dostarcza się tłumaczenia tych doku­ mentów. Tłumaczenia powinny być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z państw członkowskich.

  Artykuł 39

  Zaświadczenie dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz orzeczeń w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej

  Właściwy sąd albo właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia wystawia zaświadczenie na wniosek uprawnionej strony, przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku I (orzeczenia w sprawach małżeńskich) lub w załączniku II (orzeczenia w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej).

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi