Adwokat Bydgoszcz Rozwody - Adwokat Dariusz Kusz - Upadłość Konsumencka - Prawnik - Rozwód - Separacja - Alimenty - Zachowek - Zasiedzenie - Podział Majątku - Spadki - Sprawy Rodzinne - Separacja - Zadośćuczynienie - Odszkodowanie. Pomoc prawna na najwyższym poziomie. Prawo to nasza pasja od zawsze.

Adwokat Bydgoszcz Rozwód - Alimenty - Upadłość Konsumencka - Prowadzimy Sprawy przed Sądem. Oferujemy także pomoc w napisaniu pozwu o rozwód oraz innych pism procesowych - np. odpowiedzi na pozew. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w wielu sprawach od A do Z. Nie zwlekaj, zadzwoń i zapytaj o szczegóły współpracy z nami.

Zadzwoń teraz!
+48 503 051 457

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA BYDGOSZCZ SĄD REJONOWY

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest szansą na pozbycie się długów: zaciągniętych kredytów, długów wobec ADM, pożyczek zaciągniętych w różnych instytucjach itp.

Upadłość konsumencka jest szansą na umorzenie wszystkich długów, szansą na uporanie się ze spiralą zadłużenia.

Dla kogo jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest dla:
1. osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
2. osób, które nie są w stanie wyjść z długów,
3. osób mających długi w ADM, mających niespłacone kredyty, mających wszczęte postępowania egzekucyjne, posiadających długi, których nie są w stanie spłacić, dla osób niewypłacalnych.

Komu opłaca się składać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek opłaca się składać m.in.:
1. osobom nieposiadającym majątku,
2. osobom bez własnościowego mieszkania,
3. osobom posiadającym mieszkanie ADM, albo mieszkanie socjalne.

Na czyj wniosek wszczynane jest postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek konsumenta jak i wierzyciela.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

(wzór wniosku dostępny jest w naszej kancelarii i w Sądzie przy czym gdy nie potrafisz wypełnić wniosku sam to możemy pomóc ci jako adwokat z urzędu, więcej informacji pod tel. 503 051 457)

 

Koszt opłaty od wniosku w tej sprawie wynosi 30,00 zł. – w przypadku gdy Sąd uwzględni wniosek o adwokata z urzędu kwotę tą pokrywami często sami.

Kto decyduje, czy długi trzeba spłacić?

To Sąd decyduje czy i które długi można umorzyć.

Ustalany jest plan spłaty wierzycieli, który może wyglądać tak, że przez jakiś czas dłużnik będzie zobowiązany oddawać np. po 300 złotych miesięcznie ze swojego wynagrodzenia przez 12 miesięcy, a pozostała część zadłużenia będzie po tym czasie umorzona.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie
to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi”

Skutki ogłoszenia upadłości

Z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnika cały jego majątek staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka.

Syndyk po ogłoszeniu upadłości dłużnika kontaktuje się z nim i często umawia się na spotkanie z nim w miejscu zamieszkania dłużnika, czasami wysyła pismo i prosi o odpowiedź na zadane pytania – wszystko zależy od tego jakiego Syndyka wskaże Sąd, bo praktyka Syndyków jest różna.

Syndyk nie zajmuje przedmiotów pierwszej potrzeby dłużnika np. pralka, lodówka, piekarnik, szafki, stół, garnki, inne meble, sprzęt medyczny, oraz innych rzeczy potrzebnych do codziennej egzystencji.

W razie pytań dotyczących upadłości konsumenckiej prosimy o kontakt pod numerem tel. 503 051 457

Proszę mi uwierzyć, z długów można wyjść i zacząć żyć na nowo!!!

Przejdź do paska narzędzi